Wolgen Advocatenkantoor

Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Wolgen

 

Opdracht en partijen

Mr. H.F. Wolgen handelt onder de naam Advocatenkantoor Wolgen, hierna te noemen Wolgen.

 

Alle opdrachten worden door Wolgen. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Wolgen, niet tot een resultaatsverplichting.

 

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan Wolgen toekomt.

 

Het staat Wolgen vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk voordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

 

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, zijn medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens hem werkzaam zijn.

 

Opdrachtnemer en opdrachtgevers zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddelijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Wolgen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

 

Wolgen is voor tekortkomingen van derden / hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voorzover de daaruit voort vloeiende schade op de hulppersonen of derden kunnen worden verhaald. Wolgen is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden / hulppersonen te aanvaarden.

 

De cliënt vrijwaart Wolgen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Wolgen.

 

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair bedrag van 6% van het honorarium wegens een niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti, fax, telefoon, kopieerkosten etc.) alsmede omzetbelasting.

 

Als honorarium geldt het vigerende basisuurtarief dan wel het in afwijking daarvan schriftelijk overeengekomen tarief. Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

 

De cliënt is gehouden om desgevraagd aan Wolgen een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel om na een daartoe strekkend verzoek aan Wolgen nadare zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van ijn bestaande en toekomstige financië;e verplichtingen zal dienen.

 

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Wolgen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Wolgen voor schade die daardoor mocht onstaan.

 

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Wolgen van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn schriftelijk bij Wolgen te zijn ingediend.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro's binnen 30 dagen na dagtekeningvan de declaratie middels storting op de daartoe aangegeven rekening. Wolgen is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

 

Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadare ingebrekestelling in verzuim zijn en is wettelijke rente verschuldigs. De cliënt zal dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de kosten van incasso in rechte.

 

Wolgen is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze in ontvangst te nemen op rekeningnummer 50.30.22.632 ten name van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Wolgen alsmede betalingen ten behoeve van de cliënt door de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Wolgen in ontvangst te (laten) nemen. De stichting Derdengelden Advocatenkantoor Wolgen is door de cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Wolgen te betalen teneinde te worden verrekend met door hem aan de cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolgen is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Wijziging van algemene voorwaarden

Wolgen is bevoegd om deze algmene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

 

Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Wolgen gedurende minimaal 5 jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Wolgen en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.